# طنز

دانلود فیلم اخراجی ها 3(قسمت سانسور شده) با لینک مستقیم + پیام جنبش آشغال سبزی

  1)       نمیدونمفیلماخراجیها 3 کهدراینترنتبهطورغیرمجازپخششدهرامشاهدهنمودهایدیاخیر . ابتدایاینفیلمهمانگونهکهمشاهدهمینماییدپیامیازجنبشآشغالسبزیبهحامیانشاندادهشدهاست. چندقسمتبسیارجالبدارد: a.         شخصیتآقایدهنمکیسردستهچماقبهدستانذکرشدهکهنشانهعصبانیتشدیداینجنبشازایشاناست. b.         شخصیتآقایشریفینیاشخصاولمافیایایرانذکرشدهکهمعلومنیستچهربطیداره؟ c.         "باسوءاستفادهازاحساساتمردمنسبتبهدفاعمقدس" اوجطنزاینقسمتهکاره. اتفاقاازعواملصدامدرجنگدفاعمقدس! ازهمینعزیزانمنافقینبودند!!!
/ 20 نظر / 25 بازدید