نگارش طنز ( اصوله اولیه طنز نویسی در بلاگ )

دیدی چیزی نداشتم که بخونی حالا خیت شدی دیگه نری ادامه مطلبا

لبیک
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\
ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا امام خامنه ای ִ \
ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲
ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\
ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞
ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞
ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯
ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ

این را از یه جایی دزدیدم تا هر وقت خواست استفاده کنم...

 

/ 9 نظر / 6 بازدید
از دیار طنز پردازان

واقعاَ استاد استفاده کردیم حالا هزینه این کلاس ها چه قدرهست [پلک] در ضمن زیاد به خودتون فشار نیارید چون احساس ترکیدن می کنم

دیوار

هر کاری کنی یا هر چی بگی؛من میام اینجا که فقط بخندم البته در حاشیه استفاده هم میکنم به شدت. من دقیقا وقتی متناتو میخونم قاه قاه میخندم . هفت میشه سابعا.آبرومونو بردی.در ضمن کلاسا کجاست؟راس میگی آدرس بده

دیوار

همه متنت یه ور؛ادامه مطلبت هم یه ور. این کامنت رو برای این الان گذاشتم که الان ادامه مطلبت رو خوندم.[چشمک]

مرتضی

سلام.بعد از مدتی اندکی لبخند زدم

دیوار

بابا؛این کامنت های من اصلا چاپ نمیشه چرا؟باید دوبار بذارمشون.

سدحمید

الو؟ سلام اول متن نوشتی تبه فکر کنم درستش طبع باشه زود درستش کن این کامنت را هم پاک کن تا بیش از این چیز نشده شب بخیر

دیوار

اشتباه نکن.با این یکی میشه چهار تا تازه.کجاش پنج تا گذاشتم؟؟؟[چشمک]

h

طنزهاي اجتماعي

چی بگم آخه

دزدی؟؟معلومه از هر جهت به آقاتون لبیک گفتین...حتی دزدی...فکر کنم شنیدید میگن ..((عاقبت تخم مرغ دزد...شتر دزد شود...))