در اصفهان چه می گذرد؟؟؟ لیست جبهه پایداری تایید شد...

خوب متاسفانه وضعیت بسیار اسف بار تر از این شده است که  پیش بینی میشد.

از دیشب تا جالا که لیست جبهه پایداری تایید شده است در بهت و حیرت هستم. واقعا نمیدونم که دست های پشت پرده ای وجود داشت یا نه. این طور که پیداست این بار دست ها از پشت پرده بیرون آمده و علنی کار خود را انجام دادند. البته نمی خوام در دل مومنان خدا اضطراب بیفتد. اما عزیزان بدانند که اوضاع به نظر در اصفهان بسیار وخیم است و باید منتظر لیست سومی از جانب امت حزب اللهی اصفهان باشند...

فعلا این قدر ناراحت هستم که تیغ بزنند خونم در نمیاد...تا حدی که فعلا اصلا حال تحلیل و طنز را ندارم و تنها راه فروکش کردن این حالت صحبت از نزدیک و بسیار بسیار منطقی عصبانیبا یکی از اعضای شورای جبهه پایداری در اصفهان است

 

و من الله توفیق ...

/ 0 نظر / 12 بازدید