دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

نامه تامل برانگیز دکتر عبدل سروش به دکتر احمدی نژاد

نامه ای که در نظرتان می گذرد نامه  ی فرضی دکتر به دکتر است ببینید قلم شیوای استاد را!

سلام بر دکتری که تمامی هستی خائنانه ی دهشت آور تاریکی در نزدیکی باغچه ی حیات داغ دار بی نام و نشان در آستانه ی بی پروایی های دائم از نقطه های مثبت عشق در دیار عاشقان و مشتاقانی که از یک دوست بچه ای دارند و می خواهند بزرگ شدنش در فصل پیر زمستان را همه ی  قائنات متشکل را به دیدار دوباره ی با شکوه فرزانه ایت که دیگر تاب دیدن صحنه های بدیع درخشان سرسام آور را ندارند بکند است.

اکنون که در دوران طلایی درخشان و نقزه ای مانند روییدن شاخه های گل شب بو و غنچه های کبوتری پروانه ای دیدار دوباره قرار گرفته ام نه آن چنان می توان حس شیرین خستگی و درماندگی پیرزن جوالدوز دم درب خانه  را بیان کرد که دیگر خستگی هدفمندی یارانه ای در دیر غربت و راز هستی شاخه های درختان نوبهار دانست.

لیک اگز خوب بنگریم دیگر نه می توان به دنبال لاله های خونین دشت های بی پناه غم گسای بی بهانه ی بی بهار در پشت بام افغان گشت و نه از پی لانه های کوچک و بی مثال که همچون کلبه ای حقیرانه در اوج همایون صفتی در لا به لای خس و خاشاک، درختان تنومند صنوبر بی نیازی به آنان چنان گذشتی روی آورده است که می تواند کل چاگ دیوار که بر سر منشا این ممالک گستریده است را بشورویاند و دلاوری های عده ای جان سخت را به طبیعت نرم خداوند دادگار حکیم پناه دهد.

از آنجایی که میدانم خوانندگان گرامی وقتشان با ارزش تر و ذی قیمت تر از این مطالب واهی است از ادامه دادن بیشتر این نامه خودداری می نمایم و شما می توانید خود ادامه دهید !!!!!!!!!!!!!!!!

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter