دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

به مناسبت رمضان...

در صفحه فیس بوک (نعوذ بالله) یکی از دوستان مطلب جالبی قرار داده بودند که عینا با ذکر منبع (فیس بوک!) قرار می دهم...

696666999999666999999666666966666966666696666666669666696666696 696669999999969999999966669696666966666696666666696966696666696 696666999999999999999666696669666966666696666666966696699999996 696666669999999999996666966666966966666696666669666669696666696 696666666699999999666666999999966966666696666669999999696666696 696666666666999966666666966666966966666696666669666669696666696 696666666666699666666666966666966999999699999969666669696666696

1. highlight all
2. press CTRL+F
3. press 9

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter