دانشجویان حامی جبهه پایداری - حامیان جبهه پایداری در فضای مجازی

نگارش طنز ( اصوله اولیه طنز نویسی در بلاگ )

اوهسلام بر همگی دوستان

از آنجایی طی برخی از نظرات اعتراض هایی نسبت به متن قبلی بنده وارد شده است لازم میدانم که به عزیزان گوشزد کنم که

اولاً در مطلب قبلی تبع طنز پردازی بنده در آن دخیل نبود و تنها به دلیل اینکه میخواستم به شما عزیزان گوشزد کنم که چه اندازه خبرهای جنبش سبز برای خودش طنز است . نکته اینکه در نگارش نظرات نهایت ادب رعایت شود و کسی که از شما نظر زورکی نمیخواد نظر دادن یعنی کمک کردن به طرف مقابل جهت پیشرفت فهمیدی نه فحش . فحش میدی، مردیکه، حالا دیگه میخوای کامنت بد بذاری ، میخوای بدم .... دهند..   واقعا میتوانیم تاثیرات طنز را در این قسمت بفهمیم که چه گستره ای دارد

ثانیا متنی می تواند متن طنز تاثیر گذار باشد که بر روی آن کار شده و تمام فکر وذهن انسان را درگیر کند نه کار یک ساعتی

ثالثا عده ای از عزیزان فکر کرده اند که وظیفه ی این بلاگ طنز پردازی است و این غلطی است فاحش از آن جهت که بنده فردی با ابعاد مختلف و مهارت های گوناگون هستم (البته به دلیل اینکه می ترسم ریا بشه از بازگو کردنش خودداری می کنم که سبب عناد دشمنان و ناپاکان نشود) البته روحیات طنر در بنده بیشتر است

رابعا عده ای دیگر از عزیزان فکر می کنند که طنز نوشتن همجون صحبت روزمره در کردن است که باید بگویم زهی خیال باطل مطلب طنز باید پاشنه آشیل داشته باشد باید در مطلب طنز انتقاد به صورت بسیار ملایم انجام شود و خواص دیگر طنز من جمله اینکه از اطاله کلام پرهیز کرده و معایب را بزرگتر نشان دهیم و هرگز مطلب طنز این نیست که عزیزان دست بر شکم بزرگ مبارکشان بنهند و قاه قاه بخندند

خامسا اگه می خواید بیشتر در رابطه با نوشتن طنز بدانید می توانید با ثبت نام در کلاسهای بنده بیشتر بدانید هزینه ی بسیار کم و کیفیت بسیار بالا

سادساً مطلبی با عنوان اندر مصائب ریش ٢ در حال آماده کردن هستم به دلیل اینکه مطلب بر خلاف تصور که به ریش نیست مثله اینکه به ریش هم بوده و سبب انتقادهای لسانی و ...ی شده است.

هفتماً اینکه دیگه عربیم کم آورد کسی میدونه هفت به عربی چی میشه؟؟

هشتماً چیزی که یادم رفت باید بگم بسیاری از اوقات در مطلب طنز انسان می تواند مطالب غلط را به عنوان ذخایر ضمیر ناخودآگاه افراد قرار دهد و بیشترین ضرر را داشته باشد بنابر این در خواندن مقالات طنز تقوای الهی پیشه کنید...

نهماً دیگه مطلب مهمی ندارم حالا میخوای برو ادامه مطلب میخوای نرو 


دیدی چیزی نداشتم که بخونی حالا خیت شدی دیگه نری ادامه مطلبا

لبیک
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\
ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا امام خامنه ای ִ \
ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲
ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\
ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞
ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞
ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯
ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ

این را از یه جایی دزدیدم تا هر وقت خواست استفاده کنم...

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter